Kannon Bosatsu
Kannon Bosatsu

Seiganto-ji temple, Kumano Kodo

Kannon Bosatsu

Seiganto-ji temple, Kumano Kodo