St Simeon's Church
St Simeon's Church

Church of Saint Simeon Stylites, near Aleppo.

St Simeon's Church

Church of Saint Simeon Stylites, near Aleppo.