Tibetan Buddhist Lady
Tibetan Buddhist Lady

Dharma Assembly, Shounig Manastery, Kham region, China

Tibetan Buddhist Lady

Dharma Assembly, Shounig Manastery, Kham region, China