Shounig Monastery
Shounig Monastery

Kham Region, Sichuan, China

Shounig Monastery

Kham Region, Sichuan, China